متولدین پسر گوی سبقت را از دختران ربودند/ امروز ۲۲۴۹ نفر متولد شدند

متولدین پسر گوی سبقت را از دختران ربودند/ امروز ۲۲۴۹ نفر متولد شدند
بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور و آمار متولدین تا این لحظه، متولدین پسر 333هزار و ۱۷۲ نفر و تعداد متولدین دختر 317هزار و 556 نفر گزارش شده است.

متولدین پسر گوی سبقت را از دختران ربودند/ امروز ۲۲۴۹ نفر متولد شدند

بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور و آمار متولدین تا این لحظه، متولدین پسر 333هزار و ۱۷۲ نفر و تعداد متولدین دختر 317هزار و 556 نفر گزارش شده است.
متولدین پسر گوی سبقت را از دختران ربودند/ امروز ۲۲۴۹ نفر متولد شدند

قرآن