مثلث طلایی ایران، روسیه و چین مانعی در برابر غرب خواهد بود

مثلث طلایی ایران، روسیه و چین مانعی در برابر غرب خواهد بود
یک پایگاه آلمانی زبان نوشت که ایران، روسیه و چین با گسترش همکاری‌ها در شاخه‌های مختلف می‌توانند مانند مثلثی طلایی، مانعی در برابر غرب باشند.

مثلث طلایی ایران، روسیه و چین مانعی در برابر غرب خواهد بود

یک پایگاه آلمانی زبان نوشت که ایران، روسیه و چین با گسترش همکاری‌ها در شاخه‌های مختلف می‌توانند مانند مثلثی طلایی، مانعی در برابر غرب باشند.
مثلث طلایی ایران، روسیه و چین مانعی در برابر غرب خواهد بود