مجازات عامل شهادت مأموران ناجا در خیابان پاسداران قبل از پایان سال

مجازات عامل شهادت مأموران ناجا در خیابان پاسداران قبل از پایان سال
رئیس پلیس پایتخت ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی با دستگاه قضایی برای التیام خانواده‌های شهدای جنایت خیابان پاسداران، عامل این جنایت تا پایان سال به دار مجازات آویخته شود.

مجازات عامل شهادت مأموران ناجا در خیابان پاسداران قبل از پایان سال

رئیس پلیس پایتخت ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی با دستگاه قضایی برای التیام خانواده‌های شهدای جنایت خیابان پاسداران، عامل این جنایت تا پایان سال به دار مجازات آویخته شود.
مجازات عامل شهادت مأموران ناجا در خیابان پاسداران قبل از پایان سال
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^2===prs)"searchbox"===this.caf.type&&0==dsb