«مجتبی شاکری» به عنوان دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی انتخاب شد

«مجتبی شاکری» به عنوان دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی انتخاب شد
در جلسه امشب جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی مجتبی شاکری به عنوان دبیرکل این تشکل انتخاب شد.

«مجتبی شاکری» به عنوان دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی انتخاب شد

در جلسه امشب جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی مجتبی شاکری به عنوان دبیرکل این تشکل انتخاب شد.
«مجتبی شاکری» به عنوان دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی انتخاب شد