مجروح حادثه پاسداران تهران از کما خارج شد

مجروح حادثه پاسداران تهران از کما خارج شد
بسیجی امید خسروی یکی از مجروحان حادثه اغتشاش دراویش گنابادی در پاسداران تهران که به کما رفته بود بعد از ۹ روز از کما خارج شد.

مجروح حادثه پاسداران تهران از کما خارج شد

بسیجی امید خسروی یکی از مجروحان حادثه اغتشاش دراویش گنابادی در پاسداران تهران که به کما رفته بود بعد از ۹ روز از کما خارج شد.
مجروح حادثه پاسداران تهران از کما خارج شد
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTg0NDUxM2U5NTkzNmUwYWMwMDU1Yzc1YjI1MDg5NjE3ZmFiYTZh&crc=cce6018f1608ce7fc89dae960dde2e0c60546ecc&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);