مجلس افزایش قیمت و کاهش کیفیت «نان» را پیگیری می‌کند

مجلس افزایش قیمت و کاهش کیفیت «نان» را پیگیری می‌کند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: ما موضوع قیمت، کیفیت و نظارت به صورت یکپارچه و همچنین تامین حق و حقوق نانواها را حتما مطرح و بررسی می‌کنیم.

مجلس افزایش قیمت و کاهش کیفیت «نان» را پیگیری می‌کند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: ما موضوع قیمت، کیفیت و نظارت به صورت یکپارچه و همچنین تامین حق و حقوق نانواها را حتما مطرح و بررسی می‌کنیم.
مجلس افزایش قیمت و کاهش کیفیت «نان» را پیگیری می‌کند