محدودیت‌های بانکی به دلیل تعهد اوباما به انزوای تهران پابرجاست/ایران منزوی و بدنام است

محدودیت‌های بانکی به دلیل تعهد اوباما به انزوای تهران پابرجاست/ایران منزوی و بدنام است
سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری روز پنجشنبه ایران را کشوری منزوی و بدنام توصیف کرد و گفت که محدودیت‌های بانکی علیه این کشور به دلیل تعهد دولت آمریکا به حفظ این انزوا، پابرجاست.

محدودیت‌های بانکی به دلیل تعهد اوباما به انزوای تهران پابرجاست/ایران منزوی و بدنام است

سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری روز پنجشنبه ایران را کشوری منزوی و بدنام توصیف کرد و گفت که محدودیت‌های بانکی علیه این کشور به دلیل تعهد دولت آمریکا به حفظ این انزوا، پابرجاست.
محدودیت‌های بانکی به دلیل تعهد اوباما به انزوای تهران پابرجاست/ایران منزوی و بدنام است

اخبار دنیای دیجیتال