محمد بنا:اگر سوریان خداحافظی کرده باشد تصمیم درستی گرفته

محمد بنا:اگر سوریان خداحافظی کرده باشد تصمیم درستی گرفته
محمد بنا می گوید روز،روز سوریان نبود اگر نه او توانایی های زیادی دارد.

محمد بنا:اگر سوریان خداحافظی کرده باشد تصمیم درستی گرفته

محمد بنا می گوید روز،روز سوریان نبود اگر نه او توانایی های زیادی دارد.
محمد بنا:اگر سوریان خداحافظی کرده باشد تصمیم درستی گرفته

روزنامه قانون