محمودی: امروز روز ما نبود

محمودی: امروز روز ما نبود
شهرام محمودی عملکرد بدی مقابل روسیه نداشت اما مشکل اینجا بود که کل تیم ایران خوب کار نکرد.

محمودی: امروز روز ما نبود

شهرام محمودی عملکرد بدی مقابل روسیه نداشت اما مشکل اینجا بود که کل تیم ایران خوب کار نکرد.
محمودی: امروز روز ما نبود

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی