محکم‌تر از فولاد؛ عنصری که اسیر وضع موجود نمی‌شود

محکم‌تر از فولاد؛ عنصری که اسیر وضع موجود نمی‌شود
صدوبیست‌وسومین شماره از نشریه خط حزب‌الله با مطلبی با عنوان «محکم‌تر از فولاد» عنصری که اسیر وضع موجود نمی‌شود و با امید و تلاش، کار انقلاب را به پیش می‌برد، منتشر شد.

محکم‌تر از فولاد؛ عنصری که اسیر وضع موجود نمی‌شود

صدوبیست‌وسومین شماره از نشریه خط حزب‌الله با مطلبی با عنوان «محکم‌تر از فولاد» عنصری که اسیر وضع موجود نمی‌شود و با امید و تلاش، کار انقلاب را به پیش می‌برد، منتشر شد.
محکم‌تر از فولاد؛ عنصری که اسیر وضع موجود نمی‌شود
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTg5MTMxNDAxZjNlZDZkYWY0MTcyMTg5YTQ0NzQxNmY5NzRmYzY4&crc=6c60094a3d1ba4e0cb8c286796cf85c5ae3ac1b4&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);

2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb