مدیحه‌سرایی برای مهارت آموزی به جای اقدام و عمل/ درهای بسته مشاغل به روی بیکاران با سواد

مدیحه‌سرایی برای مهارت آموزی به جای اقدام و عمل/ درهای بسته مشاغل به روی بیکاران با سواد
وجود بیش از 4 میلیون فارغ‌التحصیل بدون مهارت در مقابل نبود تجهیزات به روز آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان دغدغه جدی جوانان مطرح است اما این دغدغه در میان مسئولان اجرایی بیش‌تر شبیه به مدیحه‌سرایی از فواید مهارت آموزی است تا اقدام و عمل.

مدیحه‌سرایی برای مهارت آموزی به جای اقدام و عمل/ درهای بسته مشاغل به روی بیکاران با سواد

وجود بیش از 4 میلیون فارغ‌التحصیل بدون مهارت در مقابل نبود تجهیزات به روز آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان دغدغه جدی جوانان مطرح است اما این دغدغه در میان مسئولان اجرایی بیش‌تر شبیه به مدیحه‌سرایی از فواید مهارت آموزی است تا اقدام و عمل.
مدیحه‌سرایی برای مهارت آموزی به جای اقدام و عمل/ درهای بسته مشاغل به روی بیکاران با سواد