مذاکره با شمخانی شبیه مسابقه بوکس بود/ لودریان دست خالی بازگشت

مذاکره با شمخانی شبیه مسابقه بوکس بود/ لودریان دست خالی بازگشت
یک خبرنگار فرانسوی می‌گوید وزیر خارجه فرانسه در سفر به تهران، انتظار داشته حداقل یک موضع کلی از ایرانیان در خصوص توقعات موشکی اروپا ببیند ولی در این مسیر، همه گام‌های وزیر فرانسوی به درهای بسته ختم شده است.

مذاکره با شمخانی شبیه مسابقه بوکس بود/ لودریان دست خالی بازگشت

یک خبرنگار فرانسوی می‌گوید وزیر خارجه فرانسه در سفر به تهران، انتظار داشته حداقل یک موضع کلی از ایرانیان در خصوص توقعات موشکی اروپا ببیند ولی در این مسیر، همه گام‌های وزیر فرانسوی به درهای بسته ختم شده است.
مذاکره با شمخانی شبیه مسابقه بوکس بود/ لودریان دست خالی بازگشت