مذاکره با همسایگان درباره مدیریت منابع آبی مشترک/ غرب آسیا به سمت خشکسالی کامل پیش می‌رود

مذاکره با همسایگان درباره مدیریت منابع آبی مشترک/ غرب آسیا به سمت خشکسالی کامل پیش می‌رود
معاون وزیر خارجه با اشاره به مذاکره با همسایگان درباره مدیریت منابع آبی مشترک، گفت: غرب آسیا به سمت خشکسالی کامل پیش می‌رود و سیاست‌های کلان ما در جهت جلوگیری از خروج آب از کشور است، البته نه اینکه باعث تشنگی همسایگان شویم.

مذاکره با همسایگان درباره مدیریت منابع آبی مشترک/ غرب آسیا به سمت خشکسالی کامل پیش می‌رود

معاون وزیر خارجه با اشاره به مذاکره با همسایگان درباره مدیریت منابع آبی مشترک، گفت: غرب آسیا به سمت خشکسالی کامل پیش می‌رود و سیاست‌های کلان ما در جهت جلوگیری از خروج آب از کشور است، البته نه اینکه باعث تشنگی همسایگان شویم.
مذاکره با همسایگان درباره مدیریت منابع آبی مشترک/ غرب آسیا به سمت خشکسالی کامل پیش می‌رود
/*!normalize.css v1.1.2 2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb