مردم از پوپولیست‌ها عبور کرده‌اند

مردم از پوپولیست‌ها عبور کرده‌اند
گمانه‌زنی‌های بخش وسیعی از رسانه‌های کشور درباره بازگشت رئیس دولت‌های نهم و دهم به صحنه رقابت‌های انتخاباتی، بیش از آنکه اقدامی مطالعه شده در خدمت به آگاهی رسانی عمومی باشد، اقدامی در راستای جنجال آفرینی بر سر هیچ است. این رفتار دو سر دارد؛ بخشی از رسانه‌ها که بی‌توجه به ارتقای شعور سیاسی اجتماعی مردم و عبور آنان از دوران پوپولیسم، چنان بر توزیع اخبار مربوط به تحرک تازه رئیس دولت گذشته می‌پردازند که گویی درک افکار عمومی و به ویژه طبقات اجتماعی همچنان در سطح تجربه سال 1384 متوقف است.

مردم از پوپولیست‌ها عبور کرده‌اند

گمانه‌زنی‌های بخش وسیعی از رسانه‌های کشور درباره بازگشت رئیس دولت‌های نهم و دهم به صحنه رقابت‌های انتخاباتی، بیش از آنکه اقدامی مطالعه شده در خدمت به آگاهی رسانی عمومی باشد، اقدامی در راستای جنجال آفرینی بر سر هیچ است. این رفتار دو سر دارد؛ بخشی از رسانه‌ها که بی‌توجه به ارتقای شعور سیاسی اجتماعی مردم و عبور آنان از دوران پوپولیسم، چنان بر توزیع اخبار مربوط به تحرک تازه رئیس دولت گذشته می‌پردازند که گویی درک افکار عمومی و به ویژه طبقات اجتماعی همچنان در سطح تجربه سال 1384 متوقف است.
مردم از پوپولیست‌ها عبور کرده‌اند

بک لینک رنک 1