مردم فلسطین گرفتار رژیم بدخیمی هستند که آنها را از کشورشان بیرون کرده است

مردم فلسطین گرفتار رژیم بدخیمی هستند که آنها را از کشورشان بیرون کرده است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ملت مظلوم فلسطین گرفتار رژیم بدخیمی شدند که آنها را از کشور خودشان بیرون کرده است.

مردم فلسطین گرفتار رژیم بدخیمی هستند که آنها را از کشورشان بیرون کرده است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ملت مظلوم فلسطین گرفتار رژیم بدخیمی شدند که آنها را از کشور خودشان بیرون کرده است.
مردم فلسطین گرفتار رژیم بدخیمی هستند که آنها را از کشورشان بیرون کرده است