مردم مشکلات اقتصادی را به گردن اسلام و نظام اسلامی نمی‌اندازند

مردم مشکلات اقتصادی را به گردن اسلام و نظام اسلامی نمی‌اندازند
رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت: هیچ مسلمانی مشکلات را به گردن اسلام و نظام اسلامی نمی‌اندازند.

مردم مشکلات اقتصادی را به گردن اسلام و نظام اسلامی نمی‌اندازند

رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت: هیچ مسلمانی مشکلات را به گردن اسلام و نظام اسلامی نمی‌اندازند.
مردم مشکلات اقتصادی را به گردن اسلام و نظام اسلامی نمی‌اندازند