مرد عراقی که همسر ایرانی اش را به دلیل سوءظن کشته است،با بخشش اولیای دم روبرو شد

مرد عراقی که همسر ایرانی اش را به دلیل سوءظن کشته است،با بخشش اولیای دم روبرو شد
مرد عراقی که به دلیل سوءظن شدید، همسر ایرانی‌اش را به قتل رسانده بود صبح دیروز از سوی قضات شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.

مرد عراقی که همسر ایرانی اش را به دلیل سوءظن کشته است،با بخشش اولیای دم روبرو شد

مرد عراقی که به دلیل سوءظن شدید، همسر ایرانی‌اش را به قتل رسانده بود صبح دیروز از سوی قضات شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
مرد عراقی که همسر ایرانی اش را به دلیل سوءظن کشته است،با بخشش اولیای دم روبرو شد

باشگاه خبری ورزشی