مرکز ساخت خودروهای انتحاری داعش به کنترل نیروهای عراقی در آمد

مرکز ساخت خودروهای انتحاری داعش به کنترل نیروهای عراقی در آمد
نیروهای بسیج مردمی همچنین در اقدامی غافل گیرانه موفق شدند بخش‌هایی از مناطق شمالی شهرک «الصینیة» در غرب شهرستان بیجی را پاکسازی کنند.

مرکز ساخت خودروهای انتحاری داعش به کنترل نیروهای عراقی در آمد

نیروهای بسیج مردمی همچنین در اقدامی غافل گیرانه موفق شدند بخش‌هایی از مناطق شمالی شهرک «الصینیة» در غرب شهرستان بیجی را پاکسازی کنند.
مرکز ساخت خودروهای انتحاری داعش به کنترل نیروهای عراقی در آمد

فروش بک لینک