مرگ معاون اسبق ریاست سازمان اطلاعات عربستان

مرگ معاون اسبق ریاست سازمان اطلاعات عربستان
دیوان پادشاهی عربستان از مرگ یکی دیگر از شاهزادگان سعودی که معاونت ریاست سازمان اطلاعات عربستان را در سال ۲۰۰۴ بر عهده داشت، خبر داد.

مرگ معاون اسبق ریاست سازمان اطلاعات عربستان

دیوان پادشاهی عربستان از مرگ یکی دیگر از شاهزادگان سعودی که معاونت ریاست سازمان اطلاعات عربستان را در سال ۲۰۰۴ بر عهده داشت، خبر داد.
مرگ معاون اسبق ریاست سازمان اطلاعات عربستان