مسئولان خانه‌های ایثارگران شهرستان‌های قدس، دماوند و بهارستان ‌مشخص شدند

مسئولان خانه‌های ایثارگران شهرستان‌های قدس، دماوند و بهارستان ‌مشخص شدند
مدیر خانه ایثارگران استان تهران در احکام جداگانه‌ای مسئولان خانه های ایثارگران شهرستان های قدس،دماوند و بهارستان را منصوب کرد.

مسئولان خانه‌های ایثارگران شهرستان‌های قدس، دماوند و بهارستان ‌مشخص شدند

مدیر خانه ایثارگران استان تهران در احکام جداگانه‌ای مسئولان خانه های ایثارگران شهرستان های قدس،دماوند و بهارستان را منصوب کرد.
مسئولان خانه‌های ایثارگران شهرستان‌های قدس، دماوند و بهارستان ‌مشخص شدند