مسمومیت ۱۰ دانش‌آموز در دبیرستان دخترانه‌ای در تهران

مسمومیت ۱۰ دانش‌آموز در دبیرستان دخترانه‌ای در تهران
اورژانس تهران از مسمومیت ۱۰ دانش‌آموز در دبیرستان دخترانه‌ای در تهران خبر داد.

مسمومیت ۱۰ دانش‌آموز در دبیرستان دخترانه‌ای در تهران

اورژانس تهران از مسمومیت ۱۰ دانش‌آموز در دبیرستان دخترانه‌ای در تهران خبر داد.
مسمومیت ۱۰ دانش‌آموز در دبیرستان دخترانه‌ای در تهران