مسکن گران می‌شود اما نه آن‌قدر!

مسکن گران می‌شود اما نه آن‌قدر!
ایسنا نوشت:مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن نیز پیش‌بینی کرد که احتمالا سال‌ آینده قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.

مسکن گران می‌شود اما نه آن‌قدر!

ایسنا نوشت:مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن نیز پیش‌بینی کرد که احتمالا سال‌ آینده قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.
مسکن گران می‌شود اما نه آن‌قدر!