مشاور اسد: نشست مسکو آغاز مرحله‌ای تازه بدون حضور آمریکاست

مشاور اسد: نشست مسکو آغاز مرحله‌ای تازه بدون حضور آمریکاست
مشاور سیاسی و رسانه ای رئیس جمهور سوریه با تأکید بر رضایت این کشور از نتایج نشست سه‌جانبه مسکو درباره تغییر گفتمان ترکیه در قبال سوریه نیز تصریح کرد که این مسئله معلول اوضاع داخلی و سیاست نادرستی است که آنکارا را به بن بست کشانده است.

مشاور اسد: نشست مسکو آغاز مرحله‌ای تازه بدون حضور آمریکاست

مشاور سیاسی و رسانه ای رئیس جمهور سوریه با تأکید بر رضایت این کشور از نتایج نشست سه‌جانبه مسکو درباره تغییر گفتمان ترکیه در قبال سوریه نیز تصریح کرد که این مسئله معلول اوضاع داخلی و سیاست نادرستی است که آنکارا را به بن بست کشانده است.
مشاور اسد: نشست مسکو آغاز مرحله‌ای تازه بدون حضور آمریکاست