مشکلات مالی یک روزنامه را از دور انتشار خارج کرد/ یک تحریریه دیگر هم تعطیل شد

مشکلات مالی یک روزنامه را از دور انتشار خارج کرد/ یک تحریریه دیگر هم تعطیل شد
یک روزنامه به دلیل مشکلات مالی از دور چاپ خارج و دیگر نباید منتظر آن در کیوسک مطبوعات بود که با این حساب باید گفت یک تحریریه دیگر هم تعطیل شد.

مشکلات مالی یک روزنامه را از دور انتشار خارج کرد/ یک تحریریه دیگر هم تعطیل شد

یک روزنامه به دلیل مشکلات مالی از دور چاپ خارج و دیگر نباید منتظر آن در کیوسک مطبوعات بود که با این حساب باید گفت یک تحریریه دیگر هم تعطیل شد.
مشکلات مالی یک روزنامه را از دور انتشار خارج کرد/ یک تحریریه دیگر هم تعطیل شد