مشکل مبادلات بانکی در بازار جهانی حل شد

مشکل مبادلات بانکی در بازار جهانی حل شد
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در کنفرانس بین‌المللی غلات در کشور سوییس، وضعیت اقتصادی، فضای کسب‌وکار، تولید زراعی و بازار غلات ایران را تحلیل کرد.

مشکل مبادلات بانکی در بازار جهانی حل شد

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در کنفرانس بین‌المللی غلات در کشور سوییس، وضعیت اقتصادی، فضای کسب‌وکار، تولید زراعی و بازار غلات ایران را تحلیل کرد.
مشکل مبادلات بانکی در بازار جهانی حل شد