مشکل کنونی کشور ضعف مدیریتی و بروکراسی اداری است

مشکل کنونی کشور ضعف مدیریتی و بروکراسی اداری است
رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: مشکل کنونی کشور پول نیست، بلکه ضعف مدیریت و بروکراسی اداری است.

مشکل کنونی کشور ضعف مدیریتی و بروکراسی اداری است

رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: مشکل کنونی کشور پول نیست، بلکه ضعف مدیریت و بروکراسی اداری است.
مشکل کنونی کشور ضعف مدیریتی و بروکراسی اداری است