«مصادره» سیاسی نیست بلکه بستری برای تعریف قصه خودم است

«مصادره» سیاسی نیست بلکه بستری برای تعریف قصه خودم است
کارگردان فیلم «مصادره» درباره این اثر گفت: در ساخت «مصادره» قصد گوشه و کنایه زدم نداشتم زیرا این فیلم سیاسی نیست بلکه بستری بود برای اینکه قصه خودم را تعریف کنم.

«مصادره» سیاسی نیست بلکه بستری برای تعریف قصه خودم است

کارگردان فیلم «مصادره» درباره این اثر گفت: در ساخت «مصادره» قصد گوشه و کنایه زدم نداشتم زیرا این فیلم سیاسی نیست بلکه بستری بود برای اینکه قصه خودم را تعریف کنم.
«مصادره» سیاسی نیست بلکه بستری برای تعریف قصه خودم است