مصوبات اقتصادی هیات دولت و گزارش از بدهی سود سهام شرکت‌های دولتی به رئیس‌جمهور

مصوبات اقتصادی هیات دولت و گزارش از بدهی سود سهام شرکت‌های دولتی به رئیس‌جمهور
در جلسه هیات دولت، گزارش بنیاد ملی نخبگان و بدهی سود سهام ‌شرکت‌های دولتی ارائه شد.

مصوبات اقتصادی هیات دولت و گزارش از بدهی سود سهام شرکت‌های دولتی به رئیس‌جمهور

در جلسه هیات دولت، گزارش بنیاد ملی نخبگان و بدهی سود سهام ‌شرکت‌های دولتی ارائه شد.
مصوبات اقتصادی هیات دولت و گزارش از بدهی سود سهام شرکت‌های دولتی به رئیس‌جمهور

نصب بیتالک