مصوبه ۴ بندی عیدی کارکنان/ عیدی جداگانه مدیران ممنوع است

مصوبه ۴ بندی عیدی کارکنان/ عیدی جداگانه مدیران ممنوع است
معاون اول رئیس جمهور مصوب ۴ بندی هیأت وزیران درباره نحوه پرداخت عیدی پایان سال کارکنان شاغل در دستگاه های دولتی را برای اجرا ابلاغ کرد.

مصوبه ۴ بندی عیدی کارکنان/ عیدی جداگانه مدیران ممنوع است

معاون اول رئیس جمهور مصوب ۴ بندی هیأت وزیران درباره نحوه پرداخت عیدی پایان سال کارکنان شاغل در دستگاه های دولتی را برای اجرا ابلاغ کرد.
مصوبه ۴ بندی عیدی کارکنان/ عیدی جداگانه مدیران ممنوع است