مظنون به قتل امام جماعت مسجد نیویورک «از مسلمانان متنفر بوده است»

مظنون به قتل امام جماعت مسجد نیویورک «از مسلمانان متنفر بوده است»
خانواده فردی که به ظن قتل امام جماعت یکی از مساجد نیویورک بازداشت شده، می‌گویند او نسبت به مسلمانان احساس تنفر داشته است.

مظنون به قتل امام جماعت مسجد نیویورک «از مسلمانان متنفر بوده است»

خانواده فردی که به ظن قتل امام جماعت یکی از مساجد نیویورک بازداشت شده، می‌گویند او نسبت به مسلمانان احساس تنفر داشته است.
مظنون به قتل امام جماعت مسجد نیویورک «از مسلمانان متنفر بوده است»

عکس