معافیت مالیاتی لایحه بودجه ۹۷ کفاف هزینه خانوار را نمی‌دهد/ مقایسه ۵ کشور + جدول

معافیت مالیاتی لایحه بودجه ۹۷ کفاف هزینه خانوار را نمی‌دهد/ مقایسه ۵ کشور + جدول
رقم 240 میلیون ریال که به عنوان سقف معافیت مالیاتی درآمد سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شده است، کفاف هزینه‌ خانوار را نمی‌دهد.

معافیت مالیاتی لایحه بودجه ۹۷ کفاف هزینه خانوار را نمی‌دهد/ مقایسه ۵ کشور + جدول

رقم 240 میلیون ریال که به عنوان سقف معافیت مالیاتی درآمد سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شده است، کفاف هزینه‌ خانوار را نمی‌دهد.
معافیت مالیاتی لایحه بودجه ۹۷ کفاف هزینه خانوار را نمی‌دهد/ مقایسه ۵ کشور + جدول