معافیت مالیات حقوق بگیران در سال آینده ۱۵ درصد رشد کرد

معافیت مالیات حقوق بگیران در سال آینده ۱۵ درصد رشد کرد
براساس مصوبه مجلس، سقف معافیت مالیاتی از ۲ میلیون تومان در ماه به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

معافیت مالیات حقوق بگیران در سال آینده ۱۵ درصد رشد کرد

براساس مصوبه مجلس، سقف معافیت مالیاتی از ۲ میلیون تومان در ماه به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
معافیت مالیات حقوق بگیران در سال آینده ۱۵ درصد رشد کرد