معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور مسئول پیگیری حادثه هوایی شد

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور مسئول پیگیری حادثه هوایی شد
دادستان کل کشور با صدور پیامی، ضمن تسلیت جان باختن تعدادی از هموطنانمان در سانحه سقوط هواپیمای مسافربری تهران – یاسوج، از معاون حقوق عمومی خواست با تشکیل کارگروهی علت حادثه را بررسی کند.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور مسئول پیگیری حادثه هوایی شد

دادستان کل کشور با صدور پیامی، ضمن تسلیت جان باختن تعدادی از هموطنانمان در سانحه سقوط هواپیمای مسافربری تهران – یاسوج، از معاون حقوق عمومی خواست با تشکیل کارگروهی علت حادثه را بررسی کند.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور مسئول پیگیری حادثه هوایی شد