معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد: نشریات کردستان به صورت ویژه حمایت می شوند

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد: نشریات کردستان به صورت ویژه حمایت می شوند
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اشاره به حمایت ویژه وزارتخانه از نشریات استان های کم برخوردار ،گفت: به نشریات فعال این استان ها یارانه ویژه اختصاص داده می شود.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد: نشریات کردستان به صورت ویژه حمایت می شوند

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اشاره به حمایت ویژه وزارتخانه از نشریات استان های کم برخوردار ،گفت: به نشریات فعال این استان ها یارانه ویژه اختصاص داده می شود.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد: نشریات کردستان به صورت ویژه حمایت می شوند