معاون پارلمان اروپا به دلیل به کار بردن واژه نژادپرستانه برکنار شد

معاون پارلمان اروپا به دلیل به کار بردن واژه نژادپرستانه برکنار شد
پارلمان اروپا اعلام کرد که معاون رئیس این نهاد، پس از اینکه یکی از اعضا را با لفظی نژادپرستانه خطاب کرد، از این سمت برکنار شد.

معاون پارلمان اروپا به دلیل به کار بردن واژه نژادپرستانه برکنار شد

پارلمان اروپا اعلام کرد که معاون رئیس این نهاد، پس از اینکه یکی از اعضا را با لفظی نژادپرستانه خطاب کرد، از این سمت برکنار شد.
معاون پارلمان اروپا به دلیل به کار بردن واژه نژادپرستانه برکنار شد