مقاومت دولت در پیاده‌سازی سند مهندسی فرهنگی

مقاومت دولت در پیاده‌سازی سند مهندسی فرهنگی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت در برابر پیاده شدن سند مهندسی فرهنگی مقاومت می‌‌کند؛ باید در نظر داشت با رها کردن مسائل حوزه فرهنگ و اجتماع زمینه جهنمی شدن مردم فراهم می‌‌شود.

مقاومت دولت در پیاده‌سازی سند مهندسی فرهنگی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت در برابر پیاده شدن سند مهندسی فرهنگی مقاومت می‌‌کند؛ باید در نظر داشت با رها کردن مسائل حوزه فرهنگ و اجتماع زمینه جهنمی شدن مردم فراهم می‌‌شود.
مقاومت دولت در پیاده‌سازی سند مهندسی فرهنگی