ملودرام هرگز نمی‌میرد

ملودرام هرگز نمی‌میرد
ایسنا نوشت: فریدون جیرانی تاکید کرد: توجه من به سینمای ملودرام به معنای مخالفت با کیارستمی یا سهراب شهیدثالث و فیلمسازانی در این ژانر نیست.

ملودرام هرگز نمی‌میرد

ایسنا نوشت: فریدون جیرانی تاکید کرد: توجه من به سینمای ملودرام به معنای مخالفت با کیارستمی یا سهراب شهیدثالث و فیلمسازانی در این ژانر نیست.
ملودرام هرگز نمی‌میرد