ممانعت از طرح سؤال از رئیس‌جمهور تخلف است/ تلاش معاونان پارلمانی رئیس‌جمهور برای انصراف نمایندگان

ممانعت از طرح سؤال از رئیس‌جمهور تخلف است/ تلاش معاونان پارلمانی رئیس‌جمهور برای انصراف نمایندگان
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: به نظر من ممانعت هیأت رئیسه از طرح سؤال در صحن علنی تخلف جدی و کوتاهی هیأت رئیسه بوده که باید نسبت به این تخلف پاسخگو باشند.

ممانعت از طرح سؤال از رئیس‌جمهور تخلف است/ تلاش معاونان پارلمانی رئیس‌جمهور برای انصراف نمایندگان

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: به نظر من ممانعت هیأت رئیسه از طرح سؤال در صحن علنی تخلف جدی و کوتاهی هیأت رئیسه بوده که باید نسبت به این تخلف پاسخگو باشند.
ممانعت از طرح سؤال از رئیس‌جمهور تخلف است/ تلاش معاونان پارلمانی رئیس‌جمهور برای انصراف نمایندگان