منافقین پادو و عربستان حامی مالی فتنه اخیر بود

منافقین پادو و عربستان حامی مالی فتنه اخیر بود
قائم مقام حوزه‌های علمیه گفت: در فتنه اخیر شاهد برنامه‌ریزی‌های دشمن بودیم و جنبه مالی این فتنه توسط عربستان تامین شد، پادویی فتنه اخیر با منافقین بود.

منافقین پادو و عربستان حامی مالی فتنه اخیر بود

قائم مقام حوزه‌های علمیه گفت: در فتنه اخیر شاهد برنامه‌ریزی‌های دشمن بودیم و جنبه مالی این فتنه توسط عربستان تامین شد، پادویی فتنه اخیر با منافقین بود.
منافقین پادو و عربستان حامی مالی فتنه اخیر بود