منبع نظامی از سناریو تروریست‌های «غوطه شرقی» علیه ارتش سوریه خبر داد

منبع نظامی از سناریو تروریست‌های «غوطه شرقی» علیه ارتش سوریه خبر داد
منبعی نظامی در ارتش سوریه اعلام کرد که تروریست‌های حاضر در منطقه غوطه شرقی شهر دمشق قصد دارند با انجام حمله شیمیایی، ارتش سوریه را مسئول این حمله معرفی کند.

منبع نظامی از سناریو تروریست‌های «غوطه شرقی» علیه ارتش سوریه خبر داد

منبعی نظامی در ارتش سوریه اعلام کرد که تروریست‌های حاضر در منطقه غوطه شرقی شهر دمشق قصد دارند با انجام حمله شیمیایی، ارتش سوریه را مسئول این حمله معرفی کند.
منبع نظامی از سناریو تروریست‌های «غوطه شرقی» علیه ارتش سوریه خبر داد
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTk1NjEyMjlmYjE1MDU1M2I1Y2I2Yjk5YTJlZjNiYzU3ZTVhMjkw&crc=232e25b9e433a9398f0631e10042e0fe2905937b&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);