منتخبان فرهنگیان در هیأت امنای صندوق ذخیره باید با تفکر اقتصادی آشنا باشند/ وجود ابهامات در پرونده تخلفات صندوق

منتخبان فرهنگیان در هیأت امنای صندوق ذخیره باید با تفکر اقتصادی آشنا باشند/ وجود ابهامات در پرونده تخلفات صندوق
رئیس کمیسیون آموزش مجلس با استقبال از انتخاب دو نفر از فرهنگیان در هیأت امنای صندوق ذخیره،گفت: باید افرادی انتخاب شوند که از نظر تفکر راهبردی اقتصادی، مسلط بوده و بتوانند آن چنان صندوق را هدایت کنند که سود آوری داشته باشد.

منتخبان فرهنگیان در هیأت امنای صندوق ذخیره باید با تفکر اقتصادی آشنا باشند/ وجود ابهامات در پرونده تخلفات صندوق

رئیس کمیسیون آموزش مجلس با استقبال از انتخاب دو نفر از فرهنگیان در هیأت امنای صندوق ذخیره،گفت: باید افرادی انتخاب شوند که از نظر تفکر راهبردی اقتصادی، مسلط بوده و بتوانند آن چنان صندوق را هدایت کنند که سود آوری داشته باشد.
منتخبان فرهنگیان در هیأت امنای صندوق ذخیره باید با تفکر اقتصادی آشنا باشند/ وجود ابهامات در پرونده تخلفات صندوق