مهلت ثبت‌نام کارت ملی هوشمند تا سال آینده تمدید شد

مهلت ثبت‌نام کارت ملی هوشمند تا سال آینده تمدید شد
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: مهلت ثبت‌نام کارت ملی هوشمند تا ابتدای سال آینده تمدید شد.

مهلت ثبت‌نام کارت ملی هوشمند تا سال آینده تمدید شد

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: مهلت ثبت‌نام کارت ملی هوشمند تا ابتدای سال آینده تمدید شد.
مهلت ثبت‌نام کارت ملی هوشمند تا سال آینده تمدید شد