مهندسان آلمانی در راه هشتگرد

مهندسان آلمانی در راه هشتگرد
ایسنا گزارش داد: ظاهرا اولین نشانه‌های ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی به بخش مسکن ایران در پسابرجام با ورود مهندسان آلمانی برای ساخت 37 هکتار از اراضی هشتگرد بروز خواهد کرد.

مهندسان آلمانی در راه هشتگرد

ایسنا گزارش داد: ظاهرا اولین نشانه‌های ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی به بخش مسکن ایران در پسابرجام با ورود مهندسان آلمانی برای ساخت 37 هکتار از اراضی هشتگرد بروز خواهد کرد.
مهندسان آلمانی در راه هشتگرد

فروش بک لینک