موافقت با ساخت 5500 واحد صهیونیست‌نشین طی سال 2017 در قدس اشغالی

موافقت با ساخت 5500 واحد صهیونیست‌نشین طی سال 2017 در قدس اشغالی
یک مرکز فلسطینی، گزارشی از آخرین تحولات مربوط به قدس اشغالی در سال گذشته (2017) منتشر کرد.

موافقت با ساخت 5500 واحد صهیونیست‌نشین طی سال 2017 در قدس اشغالی

یک مرکز فلسطینی، گزارشی از آخرین تحولات مربوط به قدس اشغالی در سال گذشته (2017) منتشر کرد.
موافقت با ساخت 5500 واحد صهیونیست‌نشین طی سال 2017 در قدس اشغالی