موافقت با پرداخت نقدی و قسطی جریمه مشمولان غایب بیش از ۸ سال

موافقت با پرداخت نقدی و قسطی جریمه مشمولان غایب بیش از ۸ سال
دولت درباره کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از 8 سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی تا پایان سال 1397 موافقت کرد.

موافقت با پرداخت نقدی و قسطی جریمه مشمولان غایب بیش از ۸ سال

دولت درباره کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از 8 سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی تا پایان سال 1397 موافقت کرد.
موافقت با پرداخت نقدی و قسطی جریمه مشمولان غایب بیش از ۸ سال