موسویان: کری در برابر فشارها پیشنهاد مذاکره موشکی داد/برای دفع نقشه خطرناک سعودی یک راهکار داریم

موسویان: کری در برابر فشارها پیشنهاد مذاکره موشکی داد/برای دفع نقشه خطرناک سعودی یک راهکار داریم
حسین موسویان می گوید: ریاض با ترفند جدید بدنبال این است که کل ناتو را درقالب یک تعهد الزام آوردر خلیج فارس در مقابل ایران قرار دهد.

موسویان: کری در برابر فشارها پیشنهاد مذاکره موشکی داد/برای دفع نقشه خطرناک سعودی یک راهکار داریم

حسین موسویان می گوید: ریاض با ترفند جدید بدنبال این است که کل ناتو را درقالب یک تعهد الزام آوردر خلیج فارس در مقابل ایران قرار دهد.
موسویان: کری در برابر فشارها پیشنهاد مذاکره موشکی داد/برای دفع نقشه خطرناک سعودی یک راهکار داریم

بک لینک رنک 3