موسوی‌خواه: کارتخوان برای پرداخت پول سوخت فعال است

موسوی‌خواه: کارتخوان برای پرداخت پول سوخت فعال است
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: مردم همچنان می‌توانند از دستگاه‌های کارتخوان برای پرداخت پول سوخت در جایگاه‌ها استفاده کنند.

موسوی‌خواه: کارتخوان برای پرداخت پول سوخت فعال است

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: مردم همچنان می‌توانند از دستگاه‌های کارتخوان برای پرداخت پول سوخت در جایگاه‌ها استفاده کنند.
موسوی‌خواه: کارتخوان برای پرداخت پول سوخت فعال است