موفقیت دانشمندان در تولید باتری‌های جدید/افزایش ۴۰ درصدی تراکم انرژی مواد کاتدی

موفقیت دانشمندان در تولید باتری‌های جدید/افزایش ۴۰ درصدی تراکم انرژی مواد کاتدی
ایسنا نوشت: یک گروه بین‌المللی از محققان، روش جدیدی برای افزایش قدرت و توانایی ذخیره انرژی مواد کاتدی غنی از لیتیوم پیدا کرده‌اند.

موفقیت دانشمندان در تولید باتری‌های جدید/افزایش ۴۰ درصدی تراکم انرژی مواد کاتدی

ایسنا نوشت: یک گروه بین‌المللی از محققان، روش جدیدی برای افزایش قدرت و توانایی ذخیره انرژی مواد کاتدی غنی از لیتیوم پیدا کرده‌اند.
موفقیت دانشمندان در تولید باتری‌های جدید/افزایش ۴۰ درصدی تراکم انرژی مواد کاتدی

ایرانی