مولاوردی خبر داد:بررسی لایحه حقوق شهروندی افراد یک تا ۱۸ سال/ جرم‌انگاری برای مبارزه با قاچاق دختران

مولاوردی خبر داد:بررسی لایحه حقوق شهروندی افراد یک تا ۱۸ سال/ جرم‌انگاری برای مبارزه با قاچاق دختران
مهر نوشت: معاون رئیس جمهور در امور زنان گفت: در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی حقوق شهروندی افراد در سن یک تا ۱۸ سال برای حل مشکلات هستیم زیرا لایحه دارای مشکلات ریشه‌ای است و راهکارهای نظری نیاز دارد.

مولاوردی خبر داد:بررسی لایحه حقوق شهروندی افراد یک تا ۱۸ سال/ جرم‌انگاری برای مبارزه با قاچاق دختران

مهر نوشت: معاون رئیس جمهور در امور زنان گفت: در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی حقوق شهروندی افراد در سن یک تا ۱۸ سال برای حل مشکلات هستیم زیرا لایحه دارای مشکلات ریشه‌ای است و راهکارهای نظری نیاز دارد.
مولاوردی خبر داد:بررسی لایحه حقوق شهروندی افراد یک تا ۱۸ سال/ جرم‌انگاری برای مبارزه با قاچاق دختران