موگرینی: باید فوراً دسترسی کامل به کمک‌های انساندوستانه برای مردم یمن فراهم شود

موگرینی: باید فوراً دسترسی کامل به کمک‌های انساندوستانه برای مردم یمن فراهم شود
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای ضمن تأکید بر لزوم دسترسی فوری تمامی غیرنظامیان یمن به کمک‌های انساندوستانه گفت که تنش‌های کنونی در درگیری‌های یمن، چشم‌اندازه راه‌حل سیاسی را تضعیف می‌کند.

موگرینی: باید فوراً دسترسی کامل به کمک‌های انساندوستانه برای مردم یمن فراهم شود

رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای ضمن تأکید بر لزوم دسترسی فوری تمامی غیرنظامیان یمن به کمک‌های انساندوستانه گفت که تنش‌های کنونی در درگیری‌های یمن، چشم‌اندازه راه‌حل سیاسی را تضعیف می‌کند.
موگرینی: باید فوراً دسترسی کامل به کمک‌های انساندوستانه برای مردم یمن فراهم شود